Privacy

Privacyverklaring & algemene voorwaarden


Schuerman Coaching (KvK 78071526) legt de gegevens uit de contactformulieren vast voor drie doeleinden, te weten, werving, boekhouding en informeren. Elke keer dat je een contactformulier invult verwijzen we je naar deze privacyverklaring en vragen we je om toestemming om jouw gegevens te mogen verwerken. Je mag jouw gegevens te allen tijde inzien, wijzigen en laten verwijderen. 

In het geval dat je een inschrijvingsformulier invult, zullen jouw gegevens gebruikt worden voor verwerking in onze boekhouding en om je te informeren over de inhoud van de coaching en/of het traject.

In alle andere gevallen worden jouw gegevens gebruikt voor werving en ter inspiratie (om je te voorzien van kennis en inzicht over persoonlijke ontwikkeling). We willen samen met je onderzoeken of en wat Schuerman Coaching voor je kan betekenen. De gegevens die wij vastleggen uit formulieren zijn naam, mailadres, telefoonnummer en eventuele overige zaken die je zelf vermeld met invulvelden. 

We bewaren gegevens voor werving en ter inspiratie (om je te voorzien van kennis en inzicht over persoonlijke ontwikkeling, zelfrealisatie en coaching), tot je aangeeft uit het bestand te willen worden verwijderd. 

Enkele partijen zijn betrokken in de gegevensverwerking: Fastware B.V. verwerkt alle dataverkeer van de website en mail van Schuerman Coaching. Bestanden van Schuerman Coaching staan bewaard bij Apple (iCloud) en bij Google (Drive). En op een lokale, beveiligde netwerklocatie. Financiële gegevens, zoals facturen, worden verwerkt door Doomen & Quist B.V. en de Belastingdienst. 

Schuerman Coaching maakt gebruik van cookies om de dienstverlening en informatieverschaffing blijvend te kunnen verbeteren. 

Als je je hebt aangemeld, dan kun je een aantal keer per jaar een nieuwsbrief van Schuerman Coaching verwachten. Uitschrijven kan via de knoppen onderin de nieuwsbrief, of door een mail te sturen aan info@schuermancoaching.nl

Algemene voorwaarden

Artikel 1 DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Opdrachtnemer: de gebruiker van de algemene voorwaarden, vertegenwoordiger van Schuerman Coaching, hierna te noemen “SCHUERMAN COACHING”.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, die opdracht heeft gegeven door een voor akkoord getekende offerte, een coachcontract of anderszins schriftelijke overeenkomst of door een via de website van SCHUERMAN COACHING ingediend aanmeldformulier.

Overeenkomst tot dienstverlening. 

Artikel 2 ALGEMEEN

 1. 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte en overeenkomst tussen SCHUERMAN COACHING en een

Opdrachtgever waarop SCHUERMAN COACHING deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 1. 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met SCHUERMAN COACHING, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 2. 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Dit geldt eveneens voor derden die de dienstverlening voor de opdrachtgever financieren.
 4. 5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. SCHUERMAN COACHING en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 ADMINISTRATIE EN COMMUNICATIE

Vragen van administratieve aard of met betrekking tot het onderwijs worden binnen twee weken door SCHUERMAN COACHING beantwoord. Brieven en vragen die een langere verwerkingstijd vragen worden binnen twee weken beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer men een uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 4 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. 1. SCHUERMAN COACHING zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. 2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan SCHUERMAN COACHING aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan SCHUERMAN COACHING worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan SCHUERMAN COACHING zijn verstrekt, heeft SCHUERMAN COACHING het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/ of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. 3. SCHUERMAN COACHING is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat SCHUERMAN COACHING is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor SCHUERMAN COACHING kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 5 WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. SCHUERMAN COACHING en opdrachtgever dienen hier beide mee akkoord te gaan.
 3. 3. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal SCHUERMAN COACHING daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 6 CONTRACTDUUR; UITVOERINGSTERMIJN

 1. 1. De overeenkomst tussen SCHUERMAN COACHING en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. In onderling overleg kan worden besloten eerder te stoppen of langer door te gaan met een opdracht.

Artikel 7 HONORARIUM

 1. 1. SCHUERMAN COACHING meldt bij het tot stand komen van de overeenkomst wat het honorarium/de deelnamekosten zijn.
 2. 2. Het honorarium in geval van coaching van een individu, team of organisatie, wordt vastgelegd in een maatwerkofferte, die door beide partijen dient te worden ondertekend.
 3. 3. Jaarlijks wordt het honorarium op 1 januari aangepast aan inflatie en marktconformiteit. Voorts is SCHUERMAN COACHING gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen zijn gestegen.

Artikel 8 BETALINGSVOORWAARDEN

 1. 1. Na aanmelding van een opleiding of training door de opdrachtgever via de website wordt een factuur verstuurd. De deelnemer aan een opleiding of training schrijft zich in op persoonlijke titel. De betalingsverplichting kan worden overgenomen door een derde, bijvoorbeeld door een werkgever. Wanneer deze derde voor wat betreft de betaling in gebreke blijft, blijft de deelnemer altijd verantwoordelijk voor de betaling van de factuur.
 2. 2. Bij coaching wordt na schriftelijk akkoord van de offerte door de opdrachtgever een factuur verstuurd.
 3. 3. De opdrachtgever is gehouden binnen 2 weken na factuurdatum, de factuur te betalen, tenzij anders staat aangegeven op de factuur.
 4. 4. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 5. 5. Indien de factuur niet binnen 14 dagen wordt betaald, heeft opdrachtgever 14 dagen de tijd alsnog de betalingsverplichting na te komen.
 6. 6. Indien opdrachtgever in gebreke blijft de betaling binnen de in lid 3 en 5 genoemde termijn te voldoen, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is, tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 7. 7. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van SCHUERMAN COACHING op de opdrachtgever onmiddellijk.

Artikel 9 ANNULERING OPLEIDING, TRAINING OF COACHING

 1. 1. Onder annulering wordt verstaan het afmelden en/of niet verschijnen op de Coaching, training of opleiding om welke reden dan ook. Dit geldt ook voor ziekte en ongeval.
 2. 2. Indien sprake is van annulering van een coaching traject, een enkele coachsessie, opleiding of een training, zoals in lid 1 omschreven minder dan 6 weken voor de start of geplande datum geldt: bij de opdrachtgever wordt 25% van de deelnamekosten in rekening gebracht.
 3. 3. Indien sprake is van annulering van een coaching traject, een enkele coachsessie, opleiding of een training zoals in lid 1 omschreven minder dan 4 weken voor de start of geplande datum geldt: bij de opdrachtgever wordt 50% van de deelnamekosten in rekening gebracht.
 4. 4. Indien sprake is van annulering van een coaching traject, een enkele coachsessie, opleiding of een training zoals in lid 1 omschreven minder dan 2 weken voor de start of geplande datum geldt: bij de opdrachtgever wordt 75% van de deelnamekosten in rekening gebracht.
 5. 5. Indien sprake is van annulering van een coaching traject, een enkele coachsessie, opleiding of een training zoals in lid 1 omschreven minder dan 48 uur voor de start of geplande datum geldt: bij de opdrachtgever wordt 100% van de deelnamekosten in rekening gebracht.
 6. 6. SCHUERMAN COACHING kan een opleiding of training annuleren, Indien er onvoldoende aanmeldingen zijn. In zo’n geval schuift de startdatum een lichting op en schuiven de annuleringstermijnen met die datum mee.
 7. 7. Na aanmelding van een opleiding of training geldt te allen tijde een bedenktijd van 14 dagen waarbinnen de opdrachtgever kosteloos kan annuleren per email.

Artikel 10 INCASSOKOSTEN

 1. 1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.
 2. 2. Indien SCHUERMAN COACHING hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 3. 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.
 4. 4. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 11 EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. 1. Alle door SCHUERMAN COACHING geleverde en uitgeleende zaken, daaronder mede begrepen boeken, artikelen, modellen, ingesproken audiobestanden, opleidingsgidsen en overige opleidingsmaterialen, blijven eigendom van SCHUERMAN COACHING. De opdrachtgever mag na overleg en toestemming putten uit door SCHUERMAN COACHING ontwikkelde materialen, met vermelding van de bron: SCHUERMAN COACHING, www.denhartogcoaching.nl
 2. 2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. 3. Indien derdenbeslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht SCHUERMAN COACHING zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. 4. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade evenals tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

Artikel 12 TERUGGAVE TER BESCHIKKING GESTELDE ZAKEN

 1. 1. Indien SCHUERMAN COACHING aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren, tenzij anders is overeengekomen. Indien de overeenkomst is gestopt, dienen alle in bruikleen gestelde goederen binnen 14 dagen geretourneerd te zijn. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 2. 2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft SCHUERMAN COACHING het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 13 AANSPRAKELIJKHEID

 1. 1. Indien SCHUERMAN COACHING aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. 2. Indien SCHUERMAN COACHING aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de uitkering van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de SCHUERMAN COACHING.
 3. 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de Schuerman Coaching van deze voorwaarden;
 • • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van SCHUERMAN COACHING aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan SCHUERMAN COACHING toegerekend kunnen worden;
 • • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 1. 4. SCHUERMAN COACHING is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met de SCHUERMAN COACHING. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor keuzes.
 2. 5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van SCHUERMAN COACHING of zijn ondergeschikten.

Artikel 14 VRIJWARINGEN

 1. 1. De opdrachtgever vrijwaart SCHUERMAN COACHING voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. 2. Indien opdrachtgever aan SCHUERMAN COACHING informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 15 OVERMACHT

 1. 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop SCHUERMAN COACHING geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor SCHUERMAN COACHING niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. 3. SCHUERMAN COACHING heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt, nadat SCHUERMAN COACHING zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. 5. Als de overeenkomst door overmacht wordt ontbonden is opdrachtgever wel een vergoeding verschuldigd voor de door SCHUERMAN COACHING tot dat moment verrichte werkzaamheden.

Artikel 16 GEHEIMHOUDING

 1. 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. 2. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, SCHUERMAN COACHING gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en SCHUERMAN COACHING zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is SCHUERMAN COACHING niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 17 PERSOONSREGISTRATIE EN PRIVACY

Naam en email adres worden opgenomen in het klantenbestand van SCHUERMAN COACHING en worden gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van ontwikkelingen en nieuwe publicaties. SCHUERMAN COACHING zal de door haar verkregen persoonsgegevens niet zonder toestemming van opdrachtgever verstrekken aan derden en beheren op de wijze die de wet voorschrijft. Indien de opdrachtgever aangeeft geen prijs te stellen op toezending van informatie, dan wordt dat direct gerespecteerd.

Artikel 18 GESCHILLEN

 1. De rechter in de vestigingsplaats van SCHUERMAN COACHING is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft SCHUERMAN COACHING het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten, zoals aangegeven en in dit document beschreven onder waarden.

Artikel 19 TOEPASSELIJK RECHT

Op elke overeenkomst tussen SCHUERMAN COACHING en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Tot geschillenbeslechting is slechts de Nederlandse rechter bevoegd.

Artikel 20 WIJZIGING UITLEG EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN

 1. 1. Deze voorwaarden zijn te downloaden op de website van SCHUERMAN COACHING en op verzoek ook te verkrijgen ten kantore van SCHUERMAN COACHING, Donkenweg 15, Wouw
 2. 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 3. 3. Van toepassing is steeds de laatste versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst

Stel gerust je vraag

Heb je een vraag? Laat dan je gegevens achter en ik neem contact met je op.